Гаранционни условия

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:
Предлаганите стоки са употребявани, освен ако не е указано друго. Продуктите са тествани и покриват всички критерии за качество и надеждност. Посочените изображения в интернет магазина на „АПО 74” ЕООД са на реални продукти от конкретния модел и са само примерни. Гаранционният срок на всички закупени модули и цели конфигурации е от 3 до 24 месеца, с изключение на хардуер и аксесоари, при които срокът е от 1 до 3 месеца. Гаранционният срок на всяка закупена стока е посочен в приемо-предавателния протокол. При употребявани продукти гаранцията, която се дава, е за техническа изправност, а не за външен вид, механични дефекти, ниво на шум и други. Гаранцията не се отнася за софтуер, драйвъри и друг тип програмни настройки. За рекламации, свързани със софтуер, намира приложение лицензният договор, съпътстващ софтуерния продукт.
Гаранционният срок за всички клиенти /частни лица, дилъри, дистрибутори и др. юридически лица/ започва да тече от датата на закупуване на стоките. „АПО 74” ЕООД не се обвързва с даваните гаранции от наши клиенти, дилъри и други. ”АПО 74” ЕООД приема рекламации и изпълнява гаранции само на лицата (частни и юридически), които са закупили стоки директно от него. Замяна се извършва само след установяване на невъзможност за отремонтиране на дефекта или за основателните рекламации, предявени до три работни дни след получаване на продукта. За стока, доставена по куриер, гаранционните условия се считат за приети, ако няма направени възражения в тридневен срок от датата на получаване.
„АПО 74” ЕООД не носи отговорност за запазване на информацията на своите клиенти при гаранционен ремонт или замяна на изделието. „АПО 74” ЕООД не носи отговорност за щети, както и за пропуснати ползи вследствие на загуба на данни или вследствие невъзможността на клиента да използва продукта. Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други разпоредби в Република България.
С подписването на приемо-предавателния протокол клиентът приема гаранционните условия.

 1. ОСОБЕНОСТИ:
  2.1. Вентилаторите и охлаждащите устройства нямат гаранция дори и в настолни/мобилни компютри.
  2.2. Гаранцията за адаптери и батерии на мобилни компютри втора употреба е 1 месец и не гарантира продължителността на работа на батерията.
  2.3. Пантите при мобилните компютри нямат гаранция.
  2.4. При преоценени продукти гаранция не се дава за дефекта, поради който е преоценен продуктът.
  2.5. Консумативите като тонер касети, глави, мастила, биос батерии и др. нямат гаранция.
 2. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЯВЯВАНЕ:
  3.1. Рекламацията се приема при представяне на приемо-предавателен протокол и фактура или касова бележка за закупуване на стоката;
  3.2. Рекламация се приема през работно време /от 9:00 до 18:00/ в търговския обект, от който е закупена стоката или на адреса на фирмата;
  3.2. Клиентът се уведомява в срок от 5 работни дни относно характера на проблема и евентуалния срок за отстраняването му;
  3.3. Срокът за изпълнение на поетите от фирмата задължения по гаранцията е:
  • за частни лица – 30 дни от датата на постъпване на рекламацията;
  • за юридически лица – уговореният в договора, а при липса на такъв – 30 дни от датата на постъпване на рекламацията;
  3.4. Ако доставчикът не може да изпълни гаранционен ремонт или да замени продукта поради липса на наличност, той възстановява сумата на клиентa по цената на продукта към датата на рекламацията.

4. КЛИЕНТЪТ ИМА ПРАВО ДА ИСКА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТА НА СТОКАТА, А В СЛУЧАЙ НА НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТОВА – ЗАМЕНЯНЕТО Й С НОВА В СЛУЧАЙ НА:
4.1. констатирани липси;
4.2. дефекти на стоката;
4.3. несъответствие с обявения размер;
4.4. несъответствие с обявената търговска марка.
Рекламацията при констатирани липси и явни дефекти при пристигане на стоката се предявява до три работни дни след закупуването на стоката.
Рекламацията при скрити дефекти на стоката се предявява при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията, ако такава е предоставена.
Рекламацията при несъответствие с обявения размер или търговска марка се предявява при установяване на несъответствието, но не по-късно от срока на гаранцията.

 1. ГАРАНЦИЯТA ОТПАДА ПРИ:
  5.1. нарушаване цялостта на гаранционния стикер;
  5.2. използванe на некачествени или рециклирани консумативи;
  5.3. опит за отстраняване на повреда от неупълномощени от доставчика лица;
  5.4. неправилна експлоатация на закупената стока;
  5.5. повреди, причинени от други модули, работещи съвместно с доставената техника;
  5.6. повреди, причинени от вируси;
  5.7. неподходящо съхранение във влажни, замърсени помещения;
  5.8. удари, изпускане;
  5.9. неизправности в електрическата мрежа;
  5.10. природни бедствия и други, независещи от „АПО 74” ЕООД, причини.

6. ВЪПРОСИ ОТНОСНО СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НА ГАРАНЦИОННА ТЕХНИКА:
„АПО 74” ЕООД гр.Сливен, ул. „Генерал Драгомиров“ 4,
За контакти:
GSM: +359 878 056 076
[email protected]
Моля, не изпращайте продукти за рекламация преди да сте се свързали с представител на фирмата. Изпратената техника за рекламация задължително трябва да е придружена с протокол за рекламация. Задължително в него се описва проблемът, поради който изпращате техниката. Можете да изтеглите протокол за гаранция от тук: DOC или PDF